E

T & D Kaschak Kennels

Photo Page/Brown-Nee & Pups 2013

Home | Photo Page/Tiz-Zee & Yappy & Pups 2016 | Brown-Nee & Jack-Kee/2013 | Photo Page/Brown-Nee & Pups 2013 | Kaschak's Yappy/2013 | Kaschak's Mol-Lee & Kaschak's Yappy 2017 | Tiz-Zee & Brandee 2017 | Photo Page / Toot-Zee & Pups 2014 | Tiz-Zee & Jack-Kee/2013 | Photo Page / Tiz-Zee & Pups 2013 | Photo Page/Brown-Nee & Pups 2012 | Brown-Nee & Buffee / 2012 | Toot-Zee & Tobee/2011 | Penn-Nee & Tobee/2011 | Photo page /Toot-Zee & Pups 2011 | Photo Page/Penn-Nee & Pups 2011 | Tobee / Nov. 2010 | Penn-Nee & Brandy TOO /2010 | Mingo | Photo Page/Brown-Nee & Pups 09 | Photo Page/Hic-Cup & Pups 09 | Arthur | Brown-Nee & Smokee | Nik-Kee & Tobee/2012 | Photo Page/Brown-Nee & Pups 07 | Re-homing Toby | SURPRISE | Penn-Nee & Brandy TOO/ 06 | Photo Page / Penn-Nee & Pups 06 | Hic-Cup & Dust-Dee | Photo Page / Hic-Cup & Pups 07 | Freckles & Dust -Dee | Nik-Kee & Brandy TOO | Nik-Kee & Tobee / 2010 | Photo Page/Nik-Kee & Pups 08 | Can-Dee | Photo Page/Freckles & Pups 06 | Scoo-Bee & Blon-Dee | Photo Page/Blon-Dee & Pups 05 | Queen-Nee & Smokee | Photo Page/Queen-Nee & Pups 05 | Photos From 7/22/04 | Contact Me
Copyright David Kaschak
100_6497.jpg
Born 3/20/2013

Pups Born March 20, 2013

Copyright David Kaschak
100_6661.jpg
Out for a walk

No. 1 Sold

Copyright David Kaschak
100_6579.jpg
Taken 4/20/2013 Male
Copyright David Kaschak
100_6540.jpg
taked 4/6/2013 Male
Copyright David Kaschak
100_6486.jpg
Male 3/20/2013

====================================================

No. 2 Sold

Copyright David Kaschak
100_6580.jpg
Taken 4/20/2013 Male
Copyright David Kaschak
100_6541.jpg
taked 4/6/2013 Male
Copyright David Kaschak
100_6487.jpg
Male 3/20/2013

============================================

Copyright David Kaschak
100_6697.jpg
Photo taken 5/24/2013 Male
Copyright David Kaschak
100_6582.jpg
Taken 4/20/2013 Male

N

Copyright David Kaschak
100_6542.jpg
taken 4/6/2013 Male
Copyright David Kaschak
100_6491.jpg
taken 4/6/2013 Male

============================================

No.4 SOLD

Copyright David Kaschak
100_6583.jpg
Taken 4/20/2013 Male
Copyright David Kaschak
100_6543.jpg
taken 3/6/2013 male
Copyright David Kaschak
100_6488.jpg
Male 3/20/2013

============================================

No.5 Sold

Copyright David Kaschak
100_6698.jpg
Photo Taken 5/24/2013 Male
Copyright David Kaschak
100_6585.jpg
Taken 4/20/2013 Male
Copyright David Kaschak
100_6545.jpg
taken 4/6/2013 Male
Copyright David Kaschak
100_6489.jpg
Male 3/20/2013

=============================================

No.6 SOLD

Copyright David Kaschak
100_6586.jpg
Taken 4/20/2013 Male
Copyright David Kaschak
100_6547.jpg
taken 4/6/2013 Male
Copyright David Kaschak
100_6490.jpg
Male 3/20/2013

E

Copyright David Kaschak
100_6501.jpg
Puppy pile

No. 7 Sold

Copyright David Kaschak
100_6587.jpg
Taken 4/20/2013 female
Copyright David Kaschak
100_6549.jpg
taken 4/6/2013 female
Copyright David Kaschak
100_6492.jpg
Female 3/20/2013

=============================================

No.8 Sold

Copyright David Kaschak
100_6702.jpg
Photo taken 5/24/2013 Female
Copyright David Kaschak
100_6588.jpg
Taken 4/20/2013 Female
Copyright David Kaschak
100_6550.jpg
taken 4/6/2013
Copyright David Kaschak
100_6493.jpg
Female 3/20/2013

=============================================

No. 9 Sold

Copyright David Kaschak
100_6700.jpg
Photo taken 5/24/2013 Female
Copyright David Kaschak
100_6589.jpg
Taken 4/20/2013 Female
Copyright David Kaschak
100_6555.jpg
taken 4/6/2013 female
Copyright David Kaschak
100_6494.jpg
Female 3/20/2013

==============================================

No. 10 Not for Sale

Copyright David Kaschak
100_6701.jpg
Photo taken 5/24/2013 Female
Copyright David Kaschak
100_6590.jpg
Taken 4/20/2013 Female
Copyright David Kaschak
100_6559.jpg
taken 4/6/2013 female
Copyright David Kaschak
100_6495.jpg
Female 3/20/2013

==============================================

No. 11 Sold

Copyright David Kaschak
100_6591.jpg
Taken 4/20/2013 Female

No. 11 Sold

Copyright David Kaschak
100_6560.jpg
taken 4/6/2013 female
Copyright David Kaschak
100_6496.jpg
Female 3/20/2013

E

E

Full name:
Email address:
Comment: